Aülüchön Toropwe seni
Johannes
Kapas akom
I. Chon makkei ei toropwe: Ewe soukünö Johannes.
II. A mak ngeni iö: Ngeni Kaius eman souläng enlet.
III. Itelapemongen ei toropwe: Souläng repwe etiwetiwöchfengen lefiler.
IV. Kapas aüchean ei toropwe: Souläng repwe angangfengen lon ewe angangen Kot.
V. Masouen ei toropwe: Ewe aülüchön nöün Johannes toropwe a mak me ren ewe “Souakom” ngeni eman souemwenin mwichefel itan Kaius. Johannes a mwareiti Kaius pokiten an alisi ekewe ekoch souläng. A pwal fönöü Kaius pwe epwe afäli ren eman mwän itan Tiotrefes.
VI. Tettelin masouen ei toropwe:
Kapas akom 1-4
Johannes a mwareiti Kaius 5-8
Johannes a apwüngü Tiotrefes 9-11
Johannes a ingeiti Timetrius 11-12
Kapasen lesopolan 13-15
1
Kapong
1-4
Ngang ewe Souakom üa kapong ngeni en chienei mi achengicheng Kaius, en ewe üa wesewesen echenuk. Föf 19.29; Rom 16.23; 1.Kor 1.14
En chienei mi achengicheng, üa iotek pwe kopwe feiöch lon mettoch meinisin, pwe inisum epwe pöchökül, usun üa fen silei pwe ka pöchökül lon pekin ngünum. Üa fokun pwapwa lupwen ekoch pwiich kewe souläng ra war o ra apworausa ngeniei usun om allükülük lon ewe let, usun chök ka manaueni ewe manauen let fansoun meinisin. Esap wor och a apwapwaei me lükün ai rongorong pwe nei kana ra manaueni ewe manauen let.
Johannes a mwareiti Kaius
5-8
En chiechiei mi achengicheng, ka allükülük lon ewe angang ka föri fän iten pwiich kewe souläng, inamwo ika ir chon ekis. Ir ra apworausa ngeni chon ewe mwichefel ikei usun om tongeer. Kose mochen kopwe alisiir, pwe repwe tongeni sopwela ar sai lon met epwe apwapwai Kot. Pun ra feila o saifetal fän iten ewe angangen Kraist, nge resap angei och alilis seni ekewe chon lükün lamalam. Iei mine oukich souläng sipwe fokun alisi ekei sokun aramas, pwe ina ach alilis lon ar angang fän iten ewe let.
Tiotrefes me Temetrius
9-12
Ngang üa makkei echö toropwe ngeni mwichefel, nge Tiotrefes, ätewe mi mochen an epwe nemenem, esap aüseling ngeni met üa apasa. 10 Iei mine lupwen üpwe war, üpwe pwärätä meinisin mine a föri: ekewe mettoch mi fokun ingau a apasa usuch me an kapas chofona. Nge esap ikei chök mine a föri, esap pwal etiwa pwiich kewe souläng lupwen ra war. A fen mwo nge pinei chokewe mi mochen etiwer o atorowu seni lon ewe mwichefel.
11 En chienei mi achengicheng, kosap apirü mine a ngau, nge kopwe apirü mine a öch. Eman mi föri mine a öch i nöün Kot, nge eman mi föri mine a ngau esap silei Kot. 12 Aramas meinisin ra kapasöch usun Temetrius, pwal ewe let a kapasöch usun i. Iwe, pwal iei usun mine kich sia pwärätä o oua silei pwe met sia apasa a let.
Kapongen lesopolan
13-15
13 A wor chomong mine üa mochen ürenuk, nge üsap mochen makkei ngonuk lon toropwe ren ink. 14 Nge üa apilükülük ai üpwe müttir churuk, pwe sipwe püsin kapasfengen. 15 Kinamwe epwe nonom reöm. Chiechiom kewe souläng meinisin mi nom ikei ra kapong ngonuk. Kopwe kapong ngeni chiechiach kewe souläng meinisin mi nom ikenan.

1:1: Föf 19.29; Rom 16.23; 1.Kor 1.14