3
Jesus me Nikotemus
3.1-21
Iwe, a wor eman mwän seni ewe mwichen Farisi itan Nikotemus, i eman me lein ekewe souemwenin ekewe chon Juta. Lon eu pwin ätei a feila ren Jesus o üreni, “Rabbi, äm aia silei pwe en eman sense Kot a tinato. Pun esap wor eman a tongeni föri ekei sokun manaman en ka föri are Kot esap eti.” Jesus a üreni, “Enlet, üpwe wesewesen ürenuk: Esap wor eman a tongeni küna Mwün Kot are esap upsefäl.” Nikotemus a aisini, “Epwe ifa usun än eman aramas epwe tongeni upsefäl lupwen a chinlap? Enlet, esap tongeni tolongsefäl lon upwen inan o uputiu fän aruuan.” Iwe, Jesus a üreni, “Enlet, üpwe wesewesen ürenuk: Esap wor eman a tongeni tolong lon Mwün Kot are esap up ren koluk me Ngün. Eman aramas a upu seni saman me inan, nge manauen ngün a up ren Ngünün Kot. Kosap weitifengeniik ren mine üa ürenuk: Oupwe fokun upsefäl. Asepwäl a enien ia a mochen enila ie. Ka fen rong ngüngün, nge kosap silei ia a enito me ie, ika ia a enila ie. Ina usun chök ren chokewe mi up seni Ngünmifel.” Iwe, Nikotemus a aisini, “Epwe ifa usun an epwe tongeni fis ei?” 10 Jesus a pölüeni, “En eman sense mi lap lon Israel, nge kosap weweiti usun ei? 11 Enlet, üpwe wesewesen ürenuk: Äm aia kapas usun mine aia silei o pwärätä mine aia küna, nge esap wor eman leimi a mochen etiwa mine aia eäni afalafal. 12 Ämi ousap lüküei lupwen üa kapas ngenikemi usun mettochun ei fanüfan. Ifa usun ämi oupwe lüküei lupwen üa kapas ngenikemi usun mettochun läng? 13 Esap wor eman a feitä läng pwe Nöün Aramas chök, ewe mi feitiu seni läng.
14 “Usun Moses a atekiatä ewe serepenit seni piras lon ewe fanüapö, iei usun Nöün Aramas epwe tekiatä, Num 21.9 15 pwe meinisin mi lükü i repwe eäni manau esemüch. 16 Pun iei usun Kot a echeni chon fanüfan, pwe a fangala Nöün Aleman, pwe meinisin mi lükü i resap pöütmwälila, pwe repwe eäni manau esemüch. 17 Pun Kot esap tinato Nöün won fanüfan pwe epwe apwüngü fanüfan, nge a tinato pwe epwe amanaua chon fanüfan. 18 Iö a lükü ewe Nau esap küna feiengauen apwüng, nge iö esap lükü i a fen küna feiengauen apwüng, pun esap lükü Nöün Kot Aleman. 19 Iei usun pwüngün ewe apwüng: Ewe saram a tolong lon fanüfan, nge aramas ra efich rochopwak lap seni saram, pun ar föför a ngau. 20 Iö a föri mine a ngau a oput saram, esap mochen tolong lon saram, pun a niuokus pwe an kewe föför repwe pwäla. 21 Nge iö a föri mine a let a tolong lon saram, pwe ewe saram epwe pwärätä pwe mine a föri a föri lon an aleasochisi Kot.”
Jesus me Johannes
3.22-30
22 Mürin ei pworaus, Jesus me nöün kewe chon kaiö ra feila lon ewe fanü Jutea. Ikenan a nonom rer eu fansoun o papataisi aramas. 23 Nge Johannes a pwal papataisi aramas lon Änon arap ngeni Salim, pun a wor chomong koluk ikenan. Iwe, aramas ra feito ren o a papataisiir. 24 (Ei a fis me mwen än Johannes tolong lon fötek.) Mat 14.3; Mark 6.17; Luk 3.19-20 25 Iwe, ekoch nöün Johannes kewe chon kaiö ra popuetä le anini ngeni eman re Juta usun ar limeti inisiir me mettochur lon pwüngün ar lamalam. 26 Iwe, ra feila ren Johannes o üreni, “Sense, ka chechemeni ewe mwän a nom reöm ötiuen ewe chanpupu Jortan, ätewe ka kapas ngenikem usun? Iei a papataisi aramas o aramas meinisin ra feila ren.” 27 Johannes a pölüeni, “Esap wor eman a tongeni angei och are Kot esap ngeni. 28 Püsin ämi oua tongeni pwärätä pwe ngang üa apasa, ‘Sap ngang ewe Kraist, nge Kot a tinieito me mwan.’ Joh 1.20 29 Ewe mwän apwüpwülü söfö i pwülüen ewe fin apwüpwülü söfö. Nge chiechien ewe mwän apwüpwülü söfö mi ü ünükün o aüseling a pwapwa lupwen a rongorong mwelien ewe mwän apwüpwülü söfö. Iei usun ai pwapwa a unusöchüla. 30 I epwe fokun tekiatä, nge ngang üpwe fefeitiu.”
Ätewe mi feito seni Läng
3.31-36
31 Iwe, ätewe mi feito seni läng, i a lap seni meinisin. Ätewe mi pop seni fanüfan, i chon fanüfan, a pwal kapas usun mettochun fanüfan. Nge ätewe mi feito seni läng a tekia seni meinisin. 32 Iwe, a pwärätä usun mine a fen küna o rongorong, nge esap wor eman a etiwa an kapas. 33 Nge are eman epwe etiwa an kapas, a aletätä pwe Kot a let. 34 Iwe, ewe eman Kot a tinato a apasatä än Kot kewe kapas, pun Kot a aunusa ngeni Ngünün. 35 Ewe Sam a echeni Nöün o atolonga mettoch meinisin fän nemeneman. Mat 11.27; Luk 10.22 36 Iö a lükü ewe Nau a eäni manau esemüch. Iö a lükümach ngeni ewe Nau esap eäni ewe manau, pwe än Kot song a nonom won.

3:14: Num 21.9

3:24: Mat 14.3; Mark 6.17; Luk 3.19-20

3:28: Joh 1.20

3:35: Mat 11.27; Luk 10.22