Aruöchön Toropwe seni
Petrus
Kapas akom
I. Chon makkei ei toropwe: Ewe soukünö Petrus.
II. A mak ngeni iö: Eli a mak ngeni ekewe souläng lon Asia Kisikis.
III. Itelapemongen ei toropwe: Kapasen fön fän iten ekewe chon afalafal chofona me ekewe chon turunufas.
IV. Kapas aüchean ei toropwe: Souläng repwe mämäritä lon ümöümöch, pwal lon ar silei Kraist.
V. Masouen ei toropwe: Ei aruaochön toropwe seni Petrus a mak ngeni chomong souläng lon ewe fansoun. Popun an makkei ei toropwe pwe epwe ü ngeni angangen ekewe chon afalafal chofona me ekewe sokun föför mi ngau ra pop seni ei sokun afalafal. Pölüen ekei osukosuk a pwä ren ach amwöchünükü ewe enletin silei Kot me ach Samol Jesus Kraist. Ekewe aramas mi fen küna Jesus o rongorong an afalafal ra fen apworausa ei sokun silei. Petrus a fokun ekieki usun än chokewe afalafal pwe Kraist esap liwinsefäl. A apasa pwe än Kraist liwinsefäl a mang pokiten Kot “esap mochen pwe eman epwe pöütmwälila, nge a fen mochen pwe meinisin repwe ekieksefäl.”
VI. Tettelin masouen ei toropwe:
Kapas akom 1.1-2
Mine ekewe souläng ra kö ngeni 1.3-21
Ekewe chon afalafal chofona 2.1-22
Än Kraist liwinsefäl lon ewe fansoun lesopolan 3.1-18
1
Kapong
1.1-2
Ngang Simon Petrus, eman nöün Jesus Kraist chon angang me soukünö, üa kapong ngeni ämi mi angei eu lükülük mi aüchea usun chök äm ren än ach Kot me Chon Amanau Jesus Kraist pwüng. Ümöümöch me kinamwe epwe chomongola remi ren ämi silei Kot me Jesus ach Samol.
Än Kot kö me an fil
1.3-15
Än Kot manaman mi pin a fen fang ngenikich meinisin mine a lomot ngeni ach manaueni eu manauen souläng mi enlet ren ach silei i, ewe mi körikich pwe sipwe angei wisach lon an we ling me kirikiröch. Ren ei lapalap a fen fang ngenikich ekewe feiöchün pwon mi fokun watte o aüchea, pwe ren ekei feiöch oupwe tongeni sü seni mochenian ei fanüfan mi afeiengau o oupwe tongeni angei sokun Kot. Iwe, iei popun oupwe achocho le apachatä manauöch ngeni ämi lükülük, silelap ngeni ämi manauöch, ämi tufuchin püsin nemeni inisimi ngeni silelap, soulängöch ngeni ämi tufichin püsin nemeni inisimi, tipeppos ngeni ämi soulängöch, ämi tongei pwimi souläng ngeni tipeppos, chen ngeni ämi tongei pwimi souläng. Ikkei ekewe mettoch epwe wor remi, nge are a wor chomong remi, epwe fis ämi mwökütöch me lipwäköch lon ämi silei ach Samol Jesus Kraist. Nge are ekei mettoch esap wor ren eman, ätewe a nenengau o chun, iwe, a manlükala pwe a fen limöch seni an kewe tipis a föri me lom.
10 Iei mine ämi pwii kana, oupwe fokun achocho le anüküchara ämi kö me fil, pun are oupwe föri iei usun, ousap fokun tur lon tipis. 11 Ren ei oupwe fokun angei ewe pwüüng pwe oupwe tolong lon ewe Mwü esemüch än ach Samol me Chon Amanau Jesus Kraist.
12 Iei usun üpwe achema ngenikemi ekei mettoch fansoun meinisin, inamwo ika oua fen silei usur, oua pwal nüküchar lon ewe kapas mi let oua fen rongorong. 13 Üa ekieki pwe a chök pwüng ngeniei ai üpwe achema ngenikemi usun ekei mettoch lon ükükün fansoun üa chüen manau. 14 Üa silei pwe epwe fisikai ai üpwe mäla usun ach Samol Jesus Kraist a fen asile ngeniei. 15 Iei mine üpwe achocho ngeni ai üpwe alisikemi, pwe oupwe chechemeni ekei mettoch fansoun meinisin mürin ai mäla.
Pworausen chokewe mi küna än Kraist we ling
1.16-21
16 Äm aisap longolong won ekewe pworaus aramas ra afisätä, lupwen aia aronga ngenikemi usun manamanen ach Samol Jesus Kraist lon ewe fansoun epwe liwinsefäl. Äm aia küna ren püsin mesem an we ling mi lapalap. 17 Äm aia nom ren, lupwen Saman Kot a ngeni iteüöch me ling. Lon ena fansoun eu möngüngü a tori i seni ewe mi Unusen Ling a apasa, “Iei i nei mi achengicheng üa fokun pwapwa ren.” 18 Püsin äm aia rongorong ei möngüngü mi feito seni läng, lupwen aia nom ren won ewe chuk mi pin. Mat 17.1-5; Mark 9.2-7; Luk 9.28-35
19 Iei mine aia fokun apilükülükü ekewe kapas ekewe soufos ra arongafeili. A men öch ngenikemi pwe oupwe tümwünüöchü, pun a usun chök eu lamp mi tittin lon eu leni mi rochopwak tori an epwe ränila o ewe füün rän epwe tin lon letipemi. 20 Nge mwen mettoch meinisin oupwe chechemeni, pwe esap wor eman epwe püsin tongeni awewei eu kapasen osuni me lon ekewe Toropwe mi Pin. 21 Pun esap wor och kapasen osuni a feito seni letipen aramas, nge ekewe aramas ra nom fän nemenien ewe Ngünmifel ra apasatä ewe kapas a feito seni Kot.

1:18: Mat 17.1-5; Mark 9.2-7; Luk 9.28-35